Privacyverklaring

Lees hoe we met uw gegevens omgaan

1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op diverse activiteiten c.q. projecten Van de Evangelische Video Stichting verder in deze verklaring genoemd als EVS.

EVS heeft momenteel drie projecten, t.w. de Evangelischevideotheek.nl c.q. Christelijkevideotheek.nl, Evs Media Producties en IsraelCNN.com.

EVS respecteert de privacy van al haar sympathisanten, vrijwilligers, personeel en gebruikers van haar websites. Daarom zorgt EVS er voor dat alle verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring wordt beschreven hoe EVS met persoonsgegevens omgaat en hoe ze de privacy waarborgt.

Indien wenselijk past EVS deze verklaring aan. De gewijzigde verklaring wordt van kracht vanaf het moment dat het is gepubliceerd op www.evangelischevideostichting.nl/privacy/.

2. Gegevensverzameling

EVS verzamelt geen persoonsgegevens dan bij het gebruik van een contactformulier of via het bestelformulier voor het lenen van dvd’s in de Evangelische of Christelijke Videotheek. De Evangelische of Christelijke Videotheek kent geen lidmaatschappen.

Verder registreert EVS Naam en bankrekening nummer van donateurs.

Tevens verzamelt EVS persoonsgegevens via telefoonverkeer, e-mailverkeer, visitekaartjes, inkomende post en bij persoonlijke ontmoetingen

3. Gegevensverwerking en beveiliging

EVS verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder het toezenden van bestelde uitleen dvd’s de giftenadministratie, de registratie van vrijwilligers, het bestuur, en alle nodige communicatie met sympathisanten, medewerkers en vrijwilligers of enig contact dat verenigbaar is met het doel van de organisatie.EVS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een door EVS vastgesteld doel (zoals de verzending van de uitleen dvd’s) te realiseren.

EVS draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waar persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgt EVS er voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn. Elk bevoegd persoon die persoonsgegevens verwerkt heeft hiervoor een geheimhoudingsverklaringgetekend.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

EVS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. In verband met fiscale bewaarplicht bewaart EVS persoonsgegevens van giftgevers ten minste tien jaar. In alle andere gevallen worden alle gegevens vernietigd, zodra er geen doel mee gediend wordt. De gegevens op een Evangelische Videotheek of Christelijke Videotheek bestelformulier voor het toezenden van de uitleen dvd’s worden vernietigd na retour ontvangst van de uitleen dvd’s.

5. E-mail en post

EVS informeert de aan haar verbonden personen over activiteiten van de organisatie, nieuws betreffende voor de organisatie belangrijke thema’s via haar e-mail nieuwsbrief. Aan- en afmelden kan op elk moment en op diverse manieren. Meest gangbaar zijn de formulieren op de website van evangelischevideotheek.nl, christelijkevideotheek.nl IsraelCNN.com:

Aanmelden voor nieuwsbrief  Evangelische of Christelijke Videotheek

Afmelden voor nieuwsbrief  Evangelische of Christelijke Videotheek

Aanmelden voor nieuwsbrief  IsraelCNN.com via Mailchimp (Privacy Verklaring)

Afmelden voor nieuwsbrief  IsraelCNN.com via Mailchimp (Privacy Verklaring)

Daarnaast kunnen wijzigingen persoonlijk doorgegeven worden per e-mail via admin@evangelischevideostichting.nl en per telefoon via 0229 – 750072.

Ontvangers van de e-mail nieuwsbrief kunnen zich op ieder moment afmelden voor de e-mail nieuwsbrief via de afmeldlink die in elk bericht staat of via admin@evangelischevideostichting.nl

6. Gegevens wijzigen

Men kan de bij EVS aanwezige persoonlijke gegevens en toestemmingen op verzoek inzien, wijzigen en laten verwijderen of laten overdragen. Hiervoor zijn de formulieren op de website het meest gangbaar:

Contactformulier Evangelische of Christelijke Videotheek.
Contactformulier IsraelCNN.com
Contactformulier Evangelische Video Stichting/EVS Media

Daarnaast kan contact opgenomen worden per e-mail via admin@evangelischevideostichting.nl en per telefoon via 0229 – 750072.

7. Cookies

EVS plaatst geen cookies op apparaten van de bezoekers van haar websites. Wel wordt bijgehouden hoe haar websites bezocht worden. Daarbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

8. Vragen of opmerkingen

Deze privacyverklaring is een onderdeel van alle maatregelen die EVS treft om de privacy te waarborgen. Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens binnen EVS, neem dan contact op via admin@evangelischevideostichting.nl of via 0229-750071 Voor algemene vragen over de privacywetgeving en voor klachten kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doen wij

Vrijwilligers

Wij werken volledig op vrijwillige basis

Fondsenwerving

Wij proberen zoveel mogelijkheid betrokkenheid te creëren bij onze projecten.

Donaties

Om alle kosten te kunnen dekken zijn wij afhankelijk van donaties.

Steun ons met een donatie

Hiermee kunnen wij ons goede werk voortzetten